අන්තර්ජාලයෙන් ඉතාම පහසුවෙන් මුදල් සෙවීම ආරම්භ කරමු - 100% නොමිලේProfile Picture

 • Project Description :
 • පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

 • Skills Required :
 • INDIVIDUAL / Data Entry & Admin
 • Job value / Price intended to pay
 • Price : Not Fixed - Negotiable
 • Offer : Yes
 • Pay Hourly Rate : No - Negotiable
 • Target Completion Date : No
 • How do You Get Paid :
 • Special Skills or Requirements needed from the Part-TimerNo. 7/1, Charlemont Road, Wellawaththa, Colombo – 06, Sri Lanka. land No - +94 112 55 46 55 Email. info@parttimejobs.lk

All rights reserved. Copyright © 2019\2020 | Designed and Develop ByCsquare Holdings (pvt) Limited. Privacy Policy | Terms & Conditions
Top